มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑)ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
๒) กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
๔) ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน ๕) รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
๖) จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
๗) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
๘) เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
๙) ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
๑๐) ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบ V – NET
๑๑) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๑๒) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๑๓) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
๑๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ติดต่อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

426 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 

Phone: 044-511191

Fax: 044-512697

Email: [email protected]

ผู้เข้าเยี่ยมชม

361974
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
159
170
492
360090
4226
6237
361974

Your IP: 172.68.106.126
Wed, 22 Mar 2023 21:33:34 +0000

Search