มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   

                     ๑) จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณ  ดำเนินการ

ด้านการเงิน  การเบิกเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนำฝากเงิน  การนำเงินส่งคลัง  การถอนเงินและการโอนเงิน

ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                     ๒) รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ  รายงานเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม

ระเบียบ

                    ๓)  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบแผนปฏิบัติการประจำปี              

                   ๔)  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสาร    ตามระเบียบ

                   ๕)  ให้คำแนะนำ  ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก – จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                    ๖)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                   ๗)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                    ๘)  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                    ๙)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ติดต่อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

426 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 

Phone: 044-511191

Fax: 044-512697

Email: [email protected]

ผู้เข้าเยี่ยมชม

376674
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
4
268
1630
373278
449
6771
376674

Your IP: 172.70.116.154
Sat, 03 Jun 2023 00:17:49 +0000

Search