.jpg

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   

                  ๑)  แนะนำ  เผยแพร่  และดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา                     

ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

                   ๒)  จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา

                   ๓)  จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา

                   ๔)  ควบคุม  จัดทำสถิติ  และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ  และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา

                   ๕)  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา         

                   ๖)  ให้คำแนะนำ  อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ  การขอเปลี่ยนตำแหน่งการขอมีและขอเลื่อน วิทยฐานะ  การออกหนังสือรับรอง  การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ  เงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา            

                   ๗)  ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา                         

                   ๘)  การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา

                   ๙)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                   ๑๐)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                   ๑๑)  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                   ๑๒)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ติดต่อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

426 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 

Phone: 044-511191

Fax: 044-512697

Email: [email protected]

ผู้เข้าเยี่ยมชม

461066
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
109
325
630
458857
4340
7230
461066

Your IP: 172.70.116.131
Wed, 19 Jun 2024 07:07:48 +0000

Search