workgenaral.jpg

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                    ๑)  ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
                   ๒)  จัดทำร่าง  หนังสือราชการ  ประกาศ  คำสั่ง  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  จัดลำดับความสำคัญของเอกสารร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตาม ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ
                   ๓)  สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา  และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                   ๔)  เก็บรวบรวม  และจัดระบบเอกสาร  หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา 
                        และให้ บริการแก่บุคลากร  และนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย
                   ๕)  รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร  นโยบาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่ง  คำชี้แจง  ประกาศให้แก่บุคลากรและนักเรียน    นักศึกษาของสถานศึกษา
                    ๖)  ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์  ธนาณัติ  โทรสารของบุคลากร  นักเรียนนักศึกษา
                    ๗)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
                    ๘)  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                    ๙)  ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ติดต่อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

426 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 

Phone: 044-511191

Fax: 044-512697

Email: [email protected]

ผู้เข้าเยี่ยมชม

469130
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
70
108
1522
465655
5050
7354
469130

Your IP: 162.158.163.70
Mon, 22 Jul 2024 10:08:30 +0000

Search