สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย

.jpg

นิยามของระดับคุณวุฒิ การศึกษาวิชาชีพ
สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในแนวทางของตนเองในการวางแผนทรัพยากรที่เหมาะสม มีส่วนร่วมพัฒนาวิธีการริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ มีความรับผิดชอบตนเองและเป็นอิสระในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนหรือจัดการงานผู้อื่น  อาจมีส่วนร่วมที่เกี่ยวกับการวางแผน การประเมินผลและการประสานงาน

ลักษณะของงานอาชีพที่สามารถปฏิบัติได้
ปฏิบัติงานช่างเทคนิค  สามารถประยุกต์ทักษะหลักเพื่อการทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น เช่น ปฏิบัติงานภายใต้การแนะนำและควบคุมของหัวหน้างาน และ/หรือในบทบาทหัวหน้างานที่มีความเป็นอิสระในการจัดการงานและให้คำแนะนำผู้อื่น เป็นต้น สามารถปฏิบัติงานประจำในหน่วยงานหรืองานอาชีพอิสระและมีความสามารถเฉพาะในสาขางานใดสาขางานหนึ่งดังนี้
1.  สาขางาน  การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นสูง
สามารถออกแบบเสื้อผ้าสตรีตามความต้องการของลูกค้า วิเคราะห์แบบเสื้อเพื่อการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี  สร้างแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีตามความต้องการของลูกค้า ลองตัวและแก้ไขข้อบกพร่องเสื้อผ้าสตรี ตกแต่งสำเร็จและบรรจุภัณฑ์
2.  สาขางาน  การตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษขั้นสูง
สามารถวิเคราะห์สัดส่วนร่างกายบุรุษ  ออกแบบและวิเคราะห์แบบเสื้อผ้าบุรุษเพื่อการสร้างแบบและตัดเย็บ สร้างแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษตามความต้องการของลูกค้า ลองตัวและแก้ไขข้อบกพร่องเสื้อผ้าบุรุษ ตกแต่งสำเร็จและบรรจุภัณฑ์เสื้อผ้าบุรุษ
3.  สาขางาน ธุรกิจเสื้อผ้า
สามารถออกแบบและวิเคราะห์แบบเสื้อเพื่อการสร้างแบบและตัดเย็บตามความต้องการของลูกค้า สร้างแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าตามความต้องการของลูกค้า ลองตัวและแก้ไขข้อบกพร่อง ตกแต่งสำเร็จและบรรจุภัณฑ์ จัดเตรียมสถานที่เพื่อทำธุรกิจ ดำเนินธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
สภาพการทำงาน
ปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป ทำงานในร้านตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี-บุรุษ ประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า สภาพการทำงานหนักปานกลาง ต้องใช้ความระมัดระวัง และความรอบคอบสูง บางครั้งต้องทำงานล่วงเวลา ต้องใช้ความอดทนต่อสภาพความร้อน กลิ่นของสารเคมี หรือถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวอาจไม่มีวันหยุดพักผ่อน
คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

ฒิการศึกษาหรือความรู้และทักษะที่เรียนรู้มาก่อน
-      สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือเทียบเท่า

ลักษณะทางกายภาพหรือความสามารถ
-    มีร่างกายแข็งแรง มือและสมองสามารถทำงานพร้อมกันได้ตลอดเวลา และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่องานอาชีพ
-      มีมนุษยสัมพันธ์ที่ทำงานเป็นทีมได้
-    มีความละเอียดรอบคอบ  มีความจำดี  คล่องแคล่ว  ว่องไว  ช่างสังเกต  มีความอดทน  ขยันหมั่นเพียร  มีความรับผิดชอบต่องาน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
-      มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัย
โอกาสในการมีงานทำ
เทคโนโลยีการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี-บุรุษ และธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย กลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน และในปัจจุบันทุนคนหันมาให้ความสำคัญกับธุรกิจเส้อผ้ากันมากขึ้น และในขณะนี้รัฐบาลก็หันมาส่งเสริมการสร้างแบรนด์ที่เป็นของประเทศเอง จดทำโครงการเมืองแฟชั่นและอื่น ๆ อีกมากมาย เกี่ยวกับธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ดังนั้น การประกอบอาชีพนี้ จึงเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ นอกจากนี้ ตลาดแรงงานยังมีความต้องการค่อนข้างสูงและเปิดกว้างอีกมาก จึงเป็นโอกาสในการสร้างงานมากขึ้น

 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ติดต่อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

426 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 

Phone: 044-511191

Fax: 044-512697

Email: [email protected]

ผู้เข้าเยี่ยมชม

469159
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
99
108
1551
465655
5079
7354
469159

Your IP: 162.158.162.152
Mon, 22 Jul 2024 11:18:11 +0000

Search