ความเป็นมาและความสำคัญ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาหมายถึงหน่วยงานที่สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จัดตั้งขึ้นในทุกๆสถานศึกษาในสังกัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาขีด
ความสามารถของนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพ
เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุระกิจของตนเอง
หรือพัฒนาต่อยอดธุระกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษาได้แก่ นักเรียนนักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ภายในสถานศึกษา
2. กลุ่มเป้าหมายนอกสถานศึกษาได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพัฒ
นาสตรี กลุม OTOP ศิษย์เก่า ผู้ว่างงาน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
โครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

Download เอกสารคู่มือศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 044-511191