ผลงานนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
วันที่ 27-06-2019   เข้าชมแล้ว 104 ครั้ง

คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมการประกวดคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒ ได้แก่โครงการพัฒนาซอสคานาเป้สำหรับงานเลี้ยงค๊อกเทลจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ ระดับปวส. โครงการพัฒนาสีน้ำชนิดก้อนจากสีธรรมชาติ ระดับปวช. และโครงการพัฒนาทาร์ตเค้กจากแป้งข้าวเม่าเสริมจมูกข้าว ๕ ชนิด โดยทั้ง ๓ โครงการได้ผ่านเข้ารอบเพื่อไปแข่งขันต่อในระดับภาค ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 27-06-2019   เข้าชมแล้ว 83 ครั้ง

นางโชติกา ดาทอง ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League (R-League) ครั้งที่ 2 และเข้ารอบ 50 ทีม ระดับประเทศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท ในระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2562 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ คลอง 5 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รายละเอียด

วันที่ 17-06-2019   เข้าชมแล้ว 101 ครั้ง

โครงการพัฒนาทาร์ตเค้กจากแป้งข้าวเม่าเสริมจมูกข้าว 5 ชนิด รายละเอียด

วันที่ 17-06-2019   เข้าชมแล้ว 75 ครั้ง

โครงการพัฒนาซอสคานาเป้สำหรับงานเลี้ยงค๊อกเทลจากมะม่วงหาวมะนาวโน่ รายละเอียด

วันที่ 26-03-2019   เข้าชมแล้ว 111 ครั้ง

แผนธุรกิจ Banana เครป ในโครงการเสริมศักยภาพนักเรียน นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการประจำปี พศ. 2560 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้รับการคัดเลือกให้เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ITE college central ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ถึง 30 มีนาคม 2561 รายละเอียด

วันที่ 21-09-2018   เข้าชมแล้ว 116 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการยุวประกันภัย ประเภทโรงเรียน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทคณะครู - อาจารย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ระดับชาติ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 19-09-2018   เข้าชมแล้ว 169 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ บริหารธุรกิจวิชาการ ระดับ มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. อุดมศึกษา จัดโดย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) นางสาวปุณยวีร์ สัณฐิติพงศ์ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ แผนกวิชาเลขานุการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) นายเทิดศักดิ์ ก้อนทอง นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๒ แผนกวิชาเลขานุการ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือปริญญาตรี นางสาวเจษฎาพร เกษพันธ์ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๒ แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน ในระหว่างวันที่ ๒๓ -๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้ (CK) ชั้น ๔ อาคารสุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียด

วันที่ 29-08-2018   เข้าชมแล้ว 136 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดโครงการ "สาดสี" บูรณาการการเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียนวิชาการผลิตมัลติมีเดียเพื่อนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์และวิชาออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์สิ่งพิมพ์ ของนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยประธานในพิธี นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-08-2018   เข้าชมแล้ว 216 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสรุินทร์ จัดการประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี ประกวดร้องเพลงในวรรณคดีและเดินแบบแฟชั่นโชว์ จากแผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย ในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 18-04-2018   เข้าชมแล้ว 177 ครั้ง

นายจิณณ์ ชูชื่นบุญ นายต่อพงศ์ ปัทมาจำปาสา นางสาวกานต์ชนก งามเทศ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ ๑ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ นางสาวสินาภรณ์ ซ่อนกลิ่น นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ แผนกวิชาการตลาด นายโยธิน บุญยงค์ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ด้านความคิดสร้างสรรคดีเด่น และรางวัลขวัญใจกรรมการ อันดับ ๑ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ระดับชาติ แผนธุรกิจ Bababe เครป ในโครงการอบรมเสริมศักยภาพนักเรียน นักศึกษาในการเป็นประกอบการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร และได้รับการคัดเลือกให้เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ITE College Central ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียด

วันที่ 08-02-2018   เข้าชมแล้ว 160 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอาชีวะโชว์พราว เปิดพื้นที่โชว์พราว ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ โดยได้นำผลงานของนักเรียน นักศึกษาร่วมจัดแสดง ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมชั้น ๓ อาคารที่ระลึก ๑๐๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 29-01-2018   เข้าชมแล้ว 164 ครั้ง

คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมแข่งขันทักษะเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันทักษะเพื่อสร้างความเป็นเลิศสู่วิชาชีพบัญชี ประเภทบุคคลและประเภททีม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันนักขายมืออาชีพ ประเภททีม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 28-12-2017   เข้าชมแล้ว 310 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมผลิตเค้กและคุ้กกี้จำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กาชาดจังหวัดสุรินทร์และมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 25 - 30 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 20-12-2017   เข้าชมแล้ว 222 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รายละเอียด

วันที่ 20-12-2017   เข้าชมแล้ว 236 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกการจัดการสำนักงาน แผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แผนกอาหารและโภชนาการ แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้อุทิศตนและทำคุณประโยชน์แก่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๐๙ คน ให้เป็น "เสาหลัก เมืองสุรินทร์" ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีสักการะพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-12-2017   เข้าชมแล้ว 176 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยนายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมชั้น ๓ อาคารที่ระลึก ๑๐๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-11-2017   เข้าชมแล้ว 212 ครั้ง

คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกคหกรรมศาสตร์ นำกระทงเข้าประกวดในงาน สีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดประดิษฐ์กระทงประเภทอนุรักษ์ รับโล่รางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 06-09-2017   เข้าชมแล้ว 257 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ และสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษา จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มถวายการต้อนรับพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณ ในระหว่างวันที่ ๔ - ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ (อ่างเก็บน้ำอำปึล) ตำบลเทนมีย์และห้องประชุมอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ จ.สุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 23-08-2017   เข้าชมแล้ว 295 ครั้ง

นางสาวสุทัชชา สายไทย นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รับใบประกาศเกียรติบัตรและเข็มช่อสะอาดเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 31-07-2017   เข้าชมแล้ว 238 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทวิ่งผลัดต่างระยะ (เมดเลย์) หญิง และรางวัลชนะเลิศประเภทวิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร หญิง เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียด

วันที่ 07-06-2017   เข้าชมแล้ว 169 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ดอก เพื่อสมทบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 29-05-2017   เข้าชมแล้ว 187 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เปิดสอนหลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แก่ประชาชนทั่วไป ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 21-02-2017   เข้าชมแล้ว 150 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ รายละเอียด

วันที่ 02-12-2016   เข้าชมแล้ว 185 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ครู นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผลประกอบการดีเด่น โครงการอบรมเสริมศักยภาพนักเรียน นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปี พ.ศ.2559 และได้รับการคัดเลือกให้เดินทาง ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ITE College Central ประเทศสิงคโปร์ รายละเอียด

วันที่ 21-10-2016   เข้าชมแล้ว 169 ครั้ง

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาเข้าแข่งขัน การแกะสลักผักและผลไม้ในงานฟูตแอนด์โฮเทลเล็ค 2016 ในระหว่างวันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2559 ณ เซนทรัลพลาซ่าขอนแก่น จ.ขอนแก่น ได้รับรางวัลดังนี้ ประเภทที่ 1 การแกะสลักผักและผลไม้ประเภทเดี่ยวในเวลา ผู้เข้าแข่งขัน นายทิณภัทร สันธนะวัธนะ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทที่ 2 การแกะสลักผักและผลไม้ประภททีมในเวลา ผู้เข้าแข่งขัน นายทิณภัทร สันธนะวัธนะ นายฐิติพงษ์ ขันทอง นายกฤษชนัน สัตรบุตร ประเภทที่ 3 การแข่งขันส้มตำเบรคแตกประเภทเดี่ยว ผู้เข้าแข่งขัน นายปุญญพัฒน์ ท่อนทอง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทที่ 4 การแข่งขันส้มตำลำซิ่งประเภททีม ผู้เข้าแข่งขัน นายปุญญพัฒน์ ท่อนทอง นายฐิติพงษ์ ขันทอง นายกฤษชนัน สัตรบุตร ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 รายละเอียด

วันที่ 20-10-2016   เข้าชมแล้ว 94 ครั้ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน-นักศึกษา ไปมอบริบบิ้นสีดำให้จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 39,990 ชิ้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (นายอรรถพร สิงหวิชัย) เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับอำเภอต่างๆ มอบให้ประชาชนต่อไป ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 รายละเอียด

วันที่ 01-08-2016   เข้าชมแล้ว 204 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดการอ่านทำนองเสนาะ ร้องเพลงในวรรณคดีและแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดี เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-07-2016   เข้าชมแล้ว 211 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์นำคณะครูนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมประกวด โครงการเย็บร้อยค่อยจีบ ระดับชาติครั้งที่ 7 ได้รับรางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 5-8 ก.ค.59 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 04-07-2016   เข้าชมแล้ว 222 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน“Chinese Bridge” ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๙ ในรอบชิงชนะเลิศระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรัชดา ซิตี้ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 01-06-2016   เข้าชมแล้ว 208 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์นำคณะครูนักเรียนนักศึกษาเข้ารับรางวัลชนะเลิกผลงาน ไทยประทีป รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน ชุดรับแขกจากถังน้ำมันรีไซเคิล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน กล่องทิชชูตาล ลาน ในการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จังหวัดสุริทร์ ปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 12-02-2016   เข้าชมแล้ว 138 ครั้ง

แผนกวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวส. และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ปวช.ในการแข่งขันทักษะ การจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว ระดับ ปวช และ ปวส. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียด

วันที่ 25-01-2016   เข้าชมแล้ว 413 ครั้ง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้จัดทำรถอาหารช้าง เพื่อเข้าประกวดในงานมหัศจรรย์งานเลี้ยงอาหารช้างประจำปี 2558 และวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในวันที่19 พฤศจิกายน 2558 ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง รายละเอียด

วันที่ 02-11-2015   เข้าชมแล้ว 107 ครั้ง

นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้าร่วมประชุมประจำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 10/2558 และนายอนุรักษ์ บุตรดาษ นักศึกษาระดับชั้นประกาสนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒธรรม ประเภทเยาวชน ประจำปี 2558 ณ โรงแรมทองธารินทร์ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 รายละเอียด

วันที่ 29-09-2015   เข้าชมแล้ว 111 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำผู้บริหารคุณครูและนักเรียนทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจากประเทศกัมพูชาที่เรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส)แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามถวายพระพรต่อพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พร้อมเข้าเฝ้าฯ ขอพระราชทานทูลเกล้าถวายทุนการศึกษาประจำปี 2559 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเข้าร่วมพระราชทานเลี้ยงอาหารเย็น ณ อาคารเอนกประสงค์กรมราชองค์รักษ์เกียกกาย และเข้าพบ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารราชวัลลภ สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 28 กันยายน 2558 กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

วันที่ 22-09-2015   เข้าชมแล้ว 776 ครั้ง

นายฐิติพงศ์ ขันทอง ได้รับรางวัล ชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง ประเภทเดี่ยว ในการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ในงาน FOOD AND HOTELEX 2015 ระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2558 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น รายละเอียด

วันที่ 14-11-2014   เข้าชมแล้ว 88 ครั้ง

คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาตคแห่งประเทศไทยหน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้ารับการประเมินที่วิทยาลัยการชีพศีขรภูมิ ลการประเมิน ได้รับรางวัลเหรียญทองเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-08-2014   เข้าชมแล้ว 87 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ชิงถ้วยพระราชทานพระาเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชาญา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร รายละเอียด

วันที่ 04-08-2014   เข้าชมแล้ว 85 ครั้ง

พิธีเปิดนิทรรศการ ผลงาน การฝึกอาชีพ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ (ภาค 2) รายละเอียด

วันที่ 17-01-2014   เข้าชมแล้ว 349 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อกลุ่มสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายละเอียด

วันที่ 07-02-2013   เข้าชมแล้ว 965 ครั้ง

ทักษะด้านอาหารและโภชนาการ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2555 ณ จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด

วันที่ 07-02-2013   เข้าชมแล้ว 801 ครั้ง

ทักษะด้านคหกรรมศาสตร์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2555 ณ จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด

วันที่ 29-01-2013   เข้าชมแล้ว 1068 ครั้ง

โครงการศึกษาดูงานการบริหารงานสำนักงาน ในต่างประเทศ ณ O-Smach Resort Combodia รายละเอียด

วันที่ 29-01-2013   เข้าชมแล้ว 609 ครั้ง

นางสาวจิราพร พวงมอญ เข้ารับการประเมินสมาชิกดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ณ ห้องทูบีนัมเบอร์วัน รายละเอียด

วันที่ 29-01-2013   เข้าชมแล้ว 673 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม "มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์" รายละเอียด

วันที่ 29-01-2013   เข้าชมแล้ว 805 ครั้ง

โต๊ะอาหารช้าง (ออกสู่สายตาประชาชน) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 28-01-2013   เข้าชมแล้ว 350 ครั้ง

ประเมินสมาชิกดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 28-01-2013   เข้าชมแล้ว 443 ครั้ง

การประเมินมาตรฐานดีเด่น องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย รายละเอียด

วันที่ 28-11-2012   เข้าชมแล้ว 339 ครั้ง

ประเมินสถานศึกษาและนักศึกษาดีเด่น ด้าคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด วันที่ 28 สิงหาคม 2555 รายละเอียด

วันที่ 05-09-2012   เข้าชมแล้ว 349 ครั้ง

นิทรรศการศิลปะ รายละเอียด

วันที่ 28-05-2012   เข้าชมแล้ว 465 ครั้ง

วันฉัตรมงคล รายละเอียด

วันที่ 30-01-2012   เข้าชมแล้ว 332 ครั้ง

อาชีวะ มหัศจรรย์ สวนศิลป์แผ่นดินแม่ รายละเอียด

วันที่ 17-01-2012   เข้าชมแล้ว 459 ครั้ง

เดิน วิ่ง การกุศลครั้งที่ 1 รายละเอียด

วันที่ 13-01-2012   เข้าชมแล้ว 418 ครั้ง

มหัศจรรย์งานช้าง ประจำปี 2554 บริเวณซุ้มวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-01-2012   เข้าชมแล้ว 246 ครั้ง

ประเมินองค์การองค์การวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 13-01-2012   เข้าชมแล้ว 254 ครั้ง

การประกวดโครงการวิชาชีพของแผนกวิชาการบัญชี รายละเอียด

วันที่ 19-12-2011   เข้าชมแล้ว 468 ครั้ง

ฝ้ายทอใจ ถักทอ 60 ล้านดวงใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ รายละเอียด

วันที่ 19-12-2011   เข้าชมแล้ว 400 ครั้ง

มหกรรมรวมผล To Be Number One รายละเอียด

วันที่ 09-12-2011   เข้าชมแล้ว 751 ครั้ง

Young Supermodel of Northeadt Vocational Fashion Center 2nd 2011 รายละเอียด

วันที่ 11-02-2011   เข้าชมแล้ว 477 ครั้ง

แฟชั่น ผ้าไหม มหกรรมไหมสุรินทร์ รายละเอียด

วันที่ 11-02-2011   เข้าชมแล้ว 432 ครั้ง

ภาพผลงานแผนก ผ้าและเครื่องแต่งกาย รายละเอียด