ตัวอย่างข้อสอบ V-net

ระดับ ปวช.

วิชาสมรรถนะพื้นฐานและการเรียนรู้

รหัสวิชา ชื่อวิชา ทำข้อสอบ ดาวน์โหลด
2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 คลิก คลิก
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 คลิก
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย คลิก
2000-1401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน คลิก
2000-1401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน-โครงงานวิทยาศาสตร์  
2000-1501 คณิตศาสตร์ประยุกต์1 คลิก
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ คลิก
  สมรรถนะพื้นฐาน เรื่องที่ ๘ ความรู้เรื่อง ICT  

 

วิชาสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้

รหัสวิชา ชื่อวิชา ทำข้อสอบ ดาวน์โหลด
  ตรรกะ ความมีเหตุมีผล   คลิก
  อ่าน เขียน การคิดวิเคราะห์  

 

 

วิชาสมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ

รหัสวิชา ชื่อวิชา ทำข้อสอบ ดาวน์โหลด
2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่อการอาชีพ คลิก คลิก
2001-0006 การเงินส่วนบุคคล คลิก
2001-0007 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ คลิก
2001-0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม คลิก

 

วิชาสมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชา

ประเภทวิชาคหกรรม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ทำข้อสอบ ดาวน์โหลด
2400-0101 ผ้าและเครื่องแต่งกาย   คลิก
2400-0103 ศิลปะและการออกแบบ  
2400-0104 เศรษฐศาตร์ครอบครัว  
2400-0105 ศิลปประดิษฐ์  
2401-0102 อาหารและครอบครัว  

 

ประเภทวิชาพาณิชกรรม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ทำข้อสอบ ดาวน์โหลด
2201-1001 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ คลิก คลิก
2201-1002 บัญชีเบื้องต้น 1 คลิก
2201-1004 การขาย 1 คลิก

 

ประเภทวิชาศิลปกรรม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ทำข้อสอบ ดาวน์โหลด
2301-1001 องค์ประกอบศิลปะเบื้องต้น คลิก คลิก
2301-1002 การวาดเขียนเบื้องต้น คลิก

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
รหัสวิชา ชื่อวิชา ทำข้อสอบ ดาวน์โหลด
2700-1001 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คลิก คลิก
2701-1004 ศิลปะการให้บริการ คลิก
2701-1005 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว คลิก

 

ระดับ ปวส.

วิชาสมรรถนะพื้นฐานประยุกต์

รหัสวิชา ชื่อวิชา ทำข้อสอบ ดาวน์โหลด
3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ คลิก คลิก
3000-1201 ทักษะเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 คลิก
3000-1202 ทักษะเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 คลิก
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย คลิก
3000-1601 ห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ คลิก

 

วิชาสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้

รหัสวิชา ชื่อวิชา ทำข้อสอบ ดาวน์โหลด
  ตรรกะ ความมีเหตุมีผล   คลิก
  อ่าน เขียน การคิดวิเคราะห์  

 

วิชาสรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ

รหัสวิชา ชื่อวิชา ทำข้อสอบ ดาวน์โหลด
3000-0101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต   คลิก
3000-0201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ