Get Adobe Flash player
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 

ภาพกิจกรรมที่   261  ถึง   271  จากภาพกิจกรรมทั้งหมด  271  หัวข้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  166  ] คน
= ดูภาพ  กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมด้วยช่วยผู้ประสบภัยน้าท่วม จังหวัดสระบุรี     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  180  ] คน
= ดูภาพ  พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  190  ] คน
= ดูภาพ  ประเมินสุดยอดส้วม ประจำปี 2554     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  177  ] คน
= ดูภาพ  โครงการครูที่ปรึกษารุ่นใหม่หัวใจเกินร้อย     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  147  ] คน
= ดูภาพ  การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  153  ] คน
= ดูภาพ  ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  255  ] คน
= ดูภาพ  ปฐมนิเทศนักศึอษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 54     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  209  ] คน
= ดูภาพ  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  158  ] คน
= ดูภาพ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำระบบควบคุมภายใน     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  162  ] คน
= ดูภาพ  เยาวชนกับการเสริมสร้างวัฒนธรมมประชาธิปไตย     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  276  ] คน
= ดูภาพ  โครงการสัมมนา แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน หลักการบริหารบุคลากรในสำนักงาน จรรยายบรรณหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  192  ] คน
= ดูภาพ  การประกวดโครงการวิชาชีพของแผนกวิชาการบัญชี     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  173  ] คน
= ดูภาพ  คุณครูนำนักเรียนนักศึกษา เข้าวัดปฏิบัติธรรม     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  160  ] คน
= ดูภาพ  ประชุมคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  197  ] คน
= ดูภาพ  การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตียมสอบ Pre Net และ V-NET     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  297  ] คน
= ดูภาพ  โครงการอบรมลูกเสืออาสาจราจร     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  263  ] คน
= ดูภาพ  การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯ ระดับหน่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  235  ] คน
= ดูภาพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร วิทยากร และนักบริหารศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  200  ] คน
= ดูภาพ  เตรียมความพร้อมในการสอบเข้า V-Net     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  291  ] คน
= ดูภาพ  ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------