Get Adobe Flash player
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 

ภาพกิจกรรมที่   261  ถึง   271  จากภาพกิจกรรมทั้งหมด  271  หัวข้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  468  ] คน
= ดูภาพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ศึกษาดูงานภาคตะวันออก ประเทศไทย     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  305  ] คน
= ดูภาพ  ศึกษาดูงาน ณ ประเทศพม่า     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  255  ] คน
= ดูภาพ  คณะผู้บริหารศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  654  ] คน
= ดูภาพ  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ กองวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  317  ] คน
= ดูภาพ  นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ร่วมบริจาคโลหิต     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  258  ] คน
= ดูภาพ  ประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการ     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  285  ] คน
= ดูภาพ  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  282  ] คน
= ดูภาพ  โครงการเตรียมความพร้อม การเขียนแผนการสอนการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคุณลักษณะ 3D     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  404  ] คน
= ดูภาพ  ประเมิน To Be Number One ระดับประเทศรอบที่ 1     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  270  ] คน
= ดูภาพ  Lesson Plan Writing Workshop for the foreign theachers     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  370  ] คน
= ดูภาพ  ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาจิต ประจำปีการศึกษา 2555     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  270  ] คน
= ดูภาพ  ประเมินสุดยอดส้วม ระดับประเทศ ประจำปี 2554     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  221  ] คน
= ดูภาพ  การอบรมเชิงปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  441  ] คน
= ดูภาพ  Mini English Program (MEP)     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  173  ] คน
= ดูภาพ  โครงการนิเทศและติดตามประเมินผลโครงการวิจัย การพัฒนาคุณภาพกิจการอาชีวศึกษา     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  222  ] คน
= ดูภาพ  ท่านผู้อำนวยการฯ มอบเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  335  ] คน
= ดูภาพ  นักเรียนนักศึกษาใหม่มอบตัวรายงาตัวและลงทะเบียนเรียน     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  234  ] คน
= ดูภาพ  ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  246  ] คน
= ดูภาพ  พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  187  ] คน
= ดูภาพ  วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------