Get Adobe Flash player
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 

ภาพกิจกรรมที่   1  ถึง   20  จากภาพกิจกรรมทั้งหมด  440  หัวข้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกที่ 1 ร.ร. ศรีไผทสมันต์ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  บริษัท แมคไทย จำกัด และบริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด แนะแนวการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษาระดับ ชั้น ปวช 2 แผนกวิชา การบัญชี การเลขานุการ การตลาด อาหารและโภชนาการ การโรงแรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมสุรินทร์วัฒนา      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ร่วมลงนามกับสถานประกอบการจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัท เซนทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป กำจัด 2.บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท เอ็มเคเรสโตรอง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ 4. บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในโครงการขับเคลื่อนการจัดการชีวศึกษาใน วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  แผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย มอบเงินรางวัลชนะเลิกจากการโหวตในกิจกรรม chinaworld fashion design contest 2015 จำนวน 4,000 บาทให้แก่สถานศึกษาเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยมีผู้อำนวยการนิวัติ ตังวัฒนา เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ อาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่อ ร่วมกิจกรรม ลานบุญลานธรรม ในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  คณะครู บุคลากร เจ้าหน้า ที่นักเรียนนักศึกษา ร่วมเดินขบวนเลิมพระเกียรติ และ จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์นำคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Work Shop ในโครงการ China world Fabric Fashion Design Contest โดยสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาร่วมกับศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ณ ศูนย์การค้าChina world และทัศนศึกษา ณ วัดศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) วันที่ 10 สิงหาคม 2558     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา ๘๓ พรรษามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๘ และพิธีมวลชนต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในโอกาศทรงเจริญพระชนพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ ต. นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา ๘๓ พรรษามหาราชินี และกิจกรรมลานบุญ ลานธรรม นำวิถีไทย วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรฎาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  นายนิวัติ ตังวัฒนา และคณะครู นักศึกษาเข้ารับรางวัลขับขี่ปลอดภัย รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการเยาวชนร่วมใน เสริมสร้างปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน และอบรมสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม มหาราชินี ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2558 ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2558      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดกิจกรรม ตลาดอาชีวะ R-cheewa Market ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฏาคม 2558 ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  คุณพิศาล มุกดาอนันต์ กรรมการผู้จัดการร้านรวมวิทยา กรรมการวิทยาลัยฯ มอบเงิน 10,000 บาท ร่วมสมทบพิธีเททองหล่อพระวิษณุกรรมประจำวิทยาลัยฯ เมื่อ 23 กรกฎาคม 2558     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา นำคณะกรรมการโรงเรียนฯเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนสินทร์วิทยา ตามโครงการเรียนร่วมหลักสูตรคู่ขนานฯ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เมื่อ 24 กรกฎาคม 2558     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดอบรม โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต E - Learning สู่ Asean ระหว่างวันที่ 7,14,21 และวันที่ 28 กรกฏาคม 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ผู้อำนวยการนิวัติ ตังวัฒนา และคณะครู ดูงานศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เมื่อวันอังคารที่ 7 กค. 58 ค่ะ     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  คณะครูนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานที่รัฐสภา     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เข้ารับการประเมิน สถานศึกษาปลอดภัย สุขอนามัยและการประเมินห้องเรียนเฉพาะทาง     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------