Get Adobe Flash player
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 

ภาพกิจกรรมที่   1  ถึง   20  จากภาพกิจกรรมทั้งหมด  373  หัวข้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  เขมราฐ     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะจากเดชอุดม     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  วิทยาลัยการอาชีพพนมไพรดูงานศูนย์บ่มเพาะ     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ " อาชีวสร้างผู้ประกอบการใหม่ครบวงจร"     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาก่อนฝึกอาชีพในสถานประกอบการระดับชั้น ปวช. 2 และระดับชั้น ปวส.2 ระบบทวิภาคีประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  แจ้งรายละเอียดการประเมินสรุปปลายภาคเรียนและการส่งเกรด     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  นิเทศนักศึกษาแผนกอาหารและโภชนาการฝึกประสบการณ์บริษัท CRG     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ขอเชิญร่วม โครงการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับหน่     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผลสอบพนักงานราชการ     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง หยุดทำการเรียนการสอนในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2557     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ชิงถ้วยพระราชทานพระาเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชาญา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุริทร์จัดกิจกรรม 12 สิงหา...มหาราชินี วันที่ 8 สิงหาคม 2557     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ต้อนรับคณะครู นักเรียนจากวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วันที่ 8 สิงหาคม 2557     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  คุณครูสุกัญญา ธรรมรส เข้ารับการประเมิน ครู คศ.2     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิภาคี     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและพัฒนาภาวะผู้นำ     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------