Get Adobe Flash player
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 

ภาพกิจกรรมที่   1  ถึง   20  จากภาพกิจกรรมทั้งหมด  324  หัวข้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เรื่อง "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู"      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  โครงการศึกษาดูงาน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) ในวันจันทร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค การให้บริการอาหารแบบตะวันตกเพื่อก้าวหน้าสู่สากลจัดโดยแผนกวิชาการโรงแรมและการบริการ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เรื่อง " การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว"     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูเจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ในวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูเจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ในวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูเจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ในวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร "กิจกรรมฝึกอบรมการเป็นผู้ประกอบการใหม่" ในวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ชั้น ๓ อาคารโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้เปิดศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ให้กับวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหาร และการจัดระบบต่างๆ     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะแบบบูรณาการสหวิชาชีพ โดยมีนายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง เป็นประธาน     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เปิดศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาแบบครบวงจร โดยมีนางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช นายกสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข เป็นประธานพิธีเปิด     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  ประกาศจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ตำแหน่งว่างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  กิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา.     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร นั่งฟังเทศนาธรรม ที่โดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  นักเรียน นักศึกษา บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ร่วมบริจาคโลหิต     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  English Camp.     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        มีผู้เข้าชมแล้ว [  0  ] คน
= ดูภาพ  งานทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ ประชุมนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------