วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
หน้าหลัก กระดานสนทนา สมุดฝากข้อความ ดาวน์โหลดเอกสาร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
         ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   รายนามผู้อำนวยการ
   ฝ่ายบริหารวิทยาลัย
   แผนภูมิบริหารงาน
   รับสมัครนักศึกษาใหม่ 54
   แบบทดสอบความถนัด ศึกษาต่อ 54
   ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2553
   ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2552
   ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2551
   ข้อมูล SAR 2552
   ข้อมูล SAR 2551
   ข้อมูล SAR 2550
   แผนยุทธศาสตร์ 3D
   แผนปฏิบัติการ ปี 2554
   สรุปโครงการตามนโยบาย 3D
   กองทุนเเพื่อการศึกษา
   ตารางเรียน
   ตารางสอน
   รายชื่อนักศึกษา
 
   ดาวน์โหลด ฟอนต์มาตรฐาน
   วิธีติดตั้ง ฟอนต์มาตรฐาน
         สาขาวิชาที่เปิดสอน
  วิชาการบัญชี
  วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  วิชาการตลาด
  วิชาการจัดการสำนักงาน
  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
  วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  วิชาซุปเปอร์เซ็นเตอร์
  วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
  วิชาคหกรรมศาสตร์
  วิชาอาหารและโภชนาการ
  วิชาพณิชยการ
         ฝ่ายงานในวิทยาลัย
  ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (เก่า)

        ผลงานวิจัย
  นายพนม บุญยืน
1  นางชมบุญ ลาภอุปถัมภ์
1  สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
1 สิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์คนรุ่นใหม่

        ฝากเว็บกับวิทยาลัย
  เว็ปไซด์ อ.วชิระ ศรสุรินทร์
  สำนักงานคณะกรรมการการ วอศ.
  สำนักความร่วมมือ
  สำนักนโยบายและแผน วอศ.
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและ ฯ
  สำนักงานคณะกรรมการ วอศ.
  วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
  ม.ราชภัฏสุรินทร์
  วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
  วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
  วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  กำลังคนอาชีวฯ
  วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
        เว็บที่เกี่ยวข้อง
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา
เว็บไซต์ สอศ.
เว็บศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
แจ้งยอดรับนักศึกษา วอศ.สร.
ต้นกล้าอาชีพ
         ผู้ดูแลระบบ
สรุปผลการอัพเดทเว็บไซต์
 
Untitled Document

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

 

วิสัยทัศน์

ฝีมือเยี่ยม  คุณธรรมล้ำเลิศ  สร้างสรรค์งานคหกรรม  สู่อาชีพอิสระอย่างพอเพียง

 

พันธกิจ

1.  จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542
2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.  สร้างกิจกรรมเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม
4.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการสร้างสรรค์งานฝีมือ

 

ปรัชญา

สร้างสรรค์ดี  ฝีมือเยี่ยม  คุณธรรมนำชีวิต  สู่เศรษฐกิจ  พอเพียงด้วยมือเรา
 
ครูประจำแผนกวิชา
Untitled Document
   
อาจารย์ :  
อาจารย์ประจำ :  
 
 

 ฝ่ายพัฒนาการศีกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
426 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000  โทร 044-511-191
SUPPORT : Windows Internet Explorer     Edit Website : k_1234565@hotmail.com