• No posts to display.
 • No posts to display.

4นายธวชชย
นายธวัชชัย  รัฐสมุทร
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

1นางศรพร
นางศิริพร  พงศธรวิวัฒน์
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
1นางศราภรณ
นางศิราภรณ์  เวียนไธสง
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
1นางนภาวลย
นางนิภาวัลย์  ธรรมธราธาร
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน

วชระ
นายวชิระ  ศรสุรินทร์
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4นางแพรวา
นางแพรวา  รัตนะ
หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1นางมยร
นางมยุรี  ศรีจันทร์เวียน
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
2นางชมนาด
นางชมนาด  รัฐสมุทร
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

1นางสาวจนตนา
นางสาวกรกนก  แก้วเกิด
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

2นางสาวกรกนก
นางสาวจินตนา  ผาบสิมมา
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องกาย
1นางสาวกฤตชมาพร
นางสาวกกฟตชมาพร  ถึงทะเล
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีศีลปกรรม

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน  ตารางเรียน  ตารางสอน  บัญชีวิชาเลือกจัดตารางสอนรวมและตารางสอนส่วนบุคคล
  ของแผนกวิชา
 2. การควบคุมดูแล  ส่งเสริม  กำกับ  ติดตามการจัดการเรียนการสอน  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน  การฝึกงาน  การวัดผลประเมินผล
  และการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชาเพื่อนำไปสู้การพัฒนาคุณภาพ
  และมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
 4. จัดกาดูแลรักษาวัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์  เครื่องจักร  เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ  และเพียงพอต่อการเรียนการสอน
 5. สนุยสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์  การใช้อุปการณ์การเรียนการสอน  การเขียนตำรา 
  เอกสาร  และใบช่วยสอนต่าง ๆ
 6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก  โครงการสอน  แผนการเรียนรู้  คู้มือครู ใบงาน  ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน 
  โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีนงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
 7. ตวบคุมการใช้วัสดุการศึกษา  และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
 8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้สะอาดและเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
 9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียนแบบแผนของทางราชการและเสนอความดีความชอบขอองบุคลากร
  ในแผนกวิชา
 10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 12. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย