• No posts to display.
 • No posts to display.
6นางลคนา
นางลัคนา  จันทร์ศิริ

หัวหน้างานสือการเรียนการสอน
1นายโกศล
นายโกศล  อุปมา

ผู้ช่วยงาน
1นางอรณ
นางอรุณี  นาคสังข์

ผู้ช่วยงาน
2นางสาวณฐจภทร
นางสาวณัฐจภัทร์  วัฒนศิลป์

ผู้ช่วยงาน
3นางสาวนกษนภา
นางสาวนิกษ์ภ่ฃา  หารบาง

ผู้ช่วยงาน

นายเดยน
 นายเดี้ยน  อธิคุณวงศ์

 ผู้ช่วยงาน

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. วางแผนจัดหา  จัดทำ  การให้บริการ  สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารานเทศการเรียนรู้
 2. จัดหารวบรวมวัสดุ  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  สื่อโสตทัศนูปกรณ์  ต่าง ๆ เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู  นักเรียนนักศึกษา
  และประชาชนทั้วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
 3. อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดสื่อการเรียนการสอน
 4. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในหารใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไหลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
 5. รับผิดชอบ  ดูแลบำรุงรักษา  วัสดุอุปกรณืให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
 6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 7. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย