• No posts to display.
 • No posts to display.

2นางสาวพมพมณ
นางสาวพิมพ์มณี  ภักดีธำรงเกียรติ์

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

3นางสมฤทย สนตวรวฒน
นางสมฤทัย สันติวรวัฒน์  โรบินสัน

ผู้ช่วยงาน
3นางรชดากร
นางรัชดากร  เหลี่ยมดี

ผู้ช่วยงาน
3นางนนทวน
นางนันทวัน  สุทธิยานุช

ผู้ช่วยงาน
4นางแพรวา
นางแพรวา  รัตนะ

ผู้ช่วยงาน
5นางนภทร
นางนภัทร  ปลัดศรีช่วย

ผู้ช่วยงาน
3นางสาวนตยา
นางสาวนิตยา  สุทธิมูล

ผู้ช่วยงาน
6นางสาววนเพญ
นางสาววันเพ็ญ  พริ้งเพราะ

ผู้ช่วยงาน
9นางสาวบษกร
นางสาวบุษกร  คำอ้อ

ผู้ช่วยงาน
4นางสาวผดงรตน
นางสาวผดุงรัตน์  มีสังเกตุ

ผู้ช่วยงาน
นางสาวนษา
นางสาววนิษา  หารนึก

เจ้าหน้าที่
5นางสาวอารยา
นางสาวอารียา  แก้ววพินึก

เจ้าหน้าที่ 

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

 1. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ  และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
 2. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
 3. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ  ติดตาม  การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลแลัประเมินผล  ควบคุมกำกับดูแล
  และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
 4. ประชุมสัมมนาครูฝึก  ครูนิเทศ  เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 5. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อจัดหาที่ฝึกงานให้กับนัดเรียนนักศึกษา
 6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 7. แล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย