• No posts to display.
 • No posts to display.

8นางสรางคนา
นางสุรางคนา  ถือคุณ

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

4นายธวชชย
นายธวัชชัย  รัฐสมุทร

ผู้ช่วยงาน 
3นางสาวธดา
นางสาวธิดา  พ่อค้า

ผู้ช่วยงาน
3นายพรพทกษ
นายพรพิทักษ์  ครีแก้ว

ผู้ช่วยงาน
13นางสาวศศธร
นางสาวศศิธรนาค

ผู้ช่วยงาน
1นายนพอนนนต
นายนพอนันต์  นรโคตร

ผู้ช่วยงาน
2นางนภาพร
นางนภาพร  เหล่าพิชิต

ผู้ช่วยงาน
2นางสาวกรณการ
นางสาวกรณิการ์  แก้วหล่อ

ผู้ช่วยงาน
3นางรงทพย
นางสาวรุ่งทิพย์  จีนะกาญจน์

ผู้ช่วยงาน
3นางสาวกญจนพร
นางสาวกัญจนพร  คงวัน

ผู้ช่วยงาน
4นางสาววนดา
นางสาววนิดา  คงชูดี

ผู้ช่วยงาน
16นางสาวกนตยา
นางสาวกัตยา  เลิศอรุณรัตน์

ผู้ช่วยงาน
3นางสาวนตยา
นางสาวนิตยา  สุทธิมูล

ผู้ช่วยงาน
นางสาวอรญา
นางสาวอริญา  เสพสุข

เจ้าหน้าที่
นางสาวชนตา
นางสาวชนิตา  แสงประเสริฐ

เจ้าหน้าที่

นางสาวธัญสุตา  จำปาโพธิ์

เจ้าหน้าที่

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
 2. กำกับ  ดูแล  จัดการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการโแนผลการเรียน
 4. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย  เพื่ออนุมัติผลการเรียน
 5. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
 6. จัดสอบมาตรฐานวิชาชิพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
 7. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
 8. เก้บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารที่เกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
 9. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน  เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
 10. ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบ V - NET
 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 12. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย