• No posts to display.
 • No posts to display.
2นางสาวอารย
นางสาวอารีย์  พินิตธรรมนาถ

หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการศึกษา
7นางจวงจนทร
นางจวงจันทร์  เลิศอรุณรัต์

ผู้ช่วยงาน
10นางปนดดา
นางปนัดดา  อินทรศรี

ผู้ช่วยงาน 
8นางพรจนทร
นางพรจันทร์  เทพรำพึง

ผู้ช่วยงาน 
4นางบญม
นางบุญมี  พัชรมงคล

ผู้ช่วยงาน 
5นางสาวกญจนลกษณ
นางสาวกัญจน์ลักษณ์  คล้ายสุทธิ์

ผู้ช่วยงาน 
1นางสาวกาญจนภา
นางสาวกาญจนภา  มานิตย์

ผู้ช่วยงาน 
1นางศรพร
นางศิริพร  พงศศธรวิวัฒน์

ผู้ช่วยงาน 
1นางสาวกฤตชมาพร
นางสาวกฤตชมาพร  ถึงทะเล

ผู้ช่วยงาน 
2นางสาวกรณการ
นางสาวกรณิการ์  แก้วหล่อ

ผู้ช่วยงาน 
4นางรชน
นางรัชนี  อัศวจุฬามณี

ผู้ช่วยงาน 
1นางชนนธร
นางชินินธร  เกิดสันเทียะ

ผู้ช่วยงาน 
13นางสาวศศธร
นางสาวศศิธร  คำนาค

ผู้ช่วยงาน 
5นางณชาดา
นางณิชาดา  บึ้งงชัยภูมิ

ผู้ช่วยงาน 
นางสาวชนตา
นางสาวชนิตา  แสงประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ 
นางสาวอรญานางสาวอริญา  เสพสุข
เจ้าหน้าที่
 

 

                                หลักสูตรทั้งหมดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี2556                              หลักสูตรทั้งหมดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี2557

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. จัดทำ  รวบรวมและตรวจสอบแผนการสอน  ชองทุกแผนกวิฃาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
 2. จัดทำตารางสอน  ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอบ
 4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดทำรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย  ความต้องการแรงงาน  ชุมชน  ท้องถิ่น  สภาพเศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 5. จัดหารวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชืพหรือหารศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร  ตลอกจนระเบียบการจัดการศึกษา
 7. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวการจัดการเรียนการสอน  ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วีชาชีพและสะสมหน่วยกิต
 8. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
 9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและการจัดการเรียน การสอน สือและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
 10. รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์มางการส฿กษา
 11. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 12. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

 13. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

 14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย