• No posts to display.
 • No posts to display.
2นางนชาดา
นางณิชาดา  บึ้งชัยภูมิ
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1นางมยร
นางมยุรี  ศรีจันทร์เวียง
ผู้ช่วยงาน
1นางสาวกฤตชมาพร
นาสาวกฤตชมาพร  ถึงทะเล
ผู้ช่วยงาน
1นางศราภรณ
นางศิราภรณ์  เวียนไธสง
ผู้ช่วยงาน
3นางรชดากร
นางรัชดากร  เหลี่ยมดี
ผู้ช่วยงาน
3นางสาวศรวรรณ
นางสาวศิริวรรณ  เนาว์ประโดนน
ผู้ช่วยงาน
9นางสาวบษกร
นางสาวบุษกร  คำอ้อ
ผู้ช่วยงาน
6นางสาววนเพญ
นางาววันเพ็ญ  พริ้งเพราะ
ผู้ช่วยงาน
9นายธงชย
นายธงชัย  สารากูล
ผู้ช่วยงาน
3นางสาวจตพร
นางสาวจุติพร  กลางกัลยา
ผู้ช่วยงาน
2นางสาวกรณการ
นางสาวกรณิการ์  แก้วหล่อ
ผู้ช่วยงาน
3นางสาวนตยา
นางสาวนิตยา  สุทธิมูล
ผู้ช่วยงาน
4นางแพรวา
นางแพรวา  รัตนะ
ผู้ช่วยงาน
2นางสาวณฐจภทร
นางสาวณัฐจภัทร์  วัฒนศิลป์
ผู้ช่วยงาน
6นางสกญญา
นางสุกัญญา  ธรรมรส
ผู้ช่วยงาน
4นางสาวเสมอใจ .jpg
นางสาวเสมอใจ  นวดศรี
ผู้ช่วยงาน
2นางสาวสนนทา
นางสาวสุนันทา  เพิ่มบุญ
เจ้าหน้าที่
7นางสาวสรพร
นางสาวสิริพร  ตรงเที่ยง
เจ้าหน้าที่

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. จัดทำแผปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
 2. ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ  เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่น ๆ
  ตามที่ได้มอบหมาย
 3. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป  เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหา
  ความยากจนและ 108 อาชีพ เป็นต้น
 4. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการทางวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ
 5. ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย  เช่นน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
  โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน  โครงการอาชีวะบริการ  และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติ
  หรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. เผยแพร่ความรูทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน  เพื่อการมีงานทำและการประกอบอาชีพ
 7. ดำเนินงาน  ประสานงาน  ป้องกัน  และปราบหรามสารเสพติด  งานแก้ปัญหาป้องกันโรคเอดส์  งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
 8. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ
 9. ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานงานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ  ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 11. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย