• No posts to display.
 • No posts to display.
10นางปนดดา
นางปนัดดา  อินทรศรี
หัวหน้างานสวัดดิการนักเรียนนักศึกษา
3นางสาวจตพร
นางสาวจุติพร  กลางกัลยา
ผู้ช่วยงาน
3นางสาวนตยา
นางสาวนิตยา  สุทธิมูล
ผู้ช่วยงาน
7นางสาวสรพร
นางสาวสิริพร  ตรงเที่ยง
เจ้าหน้าที่
6นางสาวศนสนย
นางสาวศันสนีย์  กิรัมย์
เจ้าหน้าที่

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา  เช่น ร้านอาหาร  น้ำดื่ม  การทำบัตรประกันสุขภาพ  การทำประกันอุบัติเหตุ  การทำใบอนุญาตขับขี่  การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยสนพสหนะต่างๆ  การตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจหาสารเสพติดของนักเรียนนักศึกษาและผูเข้ารับการฝึกอบรม
 2. จัดหาเครื่องมือและเวชภัรฑ์  เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล  การบริหารทางสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรม  และบุคลากรทางการศึกษา
 4. ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ  สิ่งเสพติกและโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา
 5. จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 6. จัดโรงอาหาร  วางแผน  จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้การบริการแก่นักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี
 7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 9. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย