• No posts to display.
 • No posts to display.
6นางบหงา
นางบุหงา  โสวภาค
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหารงาน
0นายโกศล
นายโกศล  ธนูธรรมทัศน์
ผู้ช่วยงาน
1นางศรพร
นางศิริพร  พงศธรวิวัฒน์
ผู้ช่วยงาน
1นางศราภรณ
นางศิราภรณ์  เวียนไธสง
ผู้ช่วยงาน
1นางนภาวลย
นางนิภาวัลย์  ธรรมธราธาร
ผู้ช่วยงาน
วชระ
นายวชิระ  ศรสุรินทร์
ผู้ช่วยงาน
4นางแพรวา
นางแพวา  รัตนะ
ผู้ช่วยงาน
5นายพรพชต
นายพรพิชิต  โพธิวัฒน์
ผู้ช่วยงาน
1นางมยร
นางมยุรี  ศรีจันทร์เวียง
ผู้ช่วยงาน
2นางชมนาด
นางชมนาด  รัฐสมุทร
ผู้ช่วยงาน
1นายโกศล
นายโกศล  อุปมา
ผู้ช่วยงาน
1นางสาวกฤตชมาพร
นางสาวกฤตชมาพร  ถึงทะเล
ผู้ช่วยงาน

นายสุทธิพงษ์  อินทร์แป้น
เจ้าหน้าที่
6นางสาวศนสนย
นางสาวศันสนีย์  กิรัมย์
เจ้าหน้าที่

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1.  ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ  นักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน  ความประพฤติ  ระเบียบวินัยและข้อบังคับ
 2. จัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 3. ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและประกอบอาชีพ
 4. บริการให้คำปรึกษา  แนะแนวอาชีพ  และจัหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน  สถานประกอบการ  เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 6. สร้างระบบเครือข่าย  การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ  เอกชนและชุมชน
 7. ดำเนินแนะแนวอาชีพพร้อมส่งเสริมอาชีพ  ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
 8. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานทำ  การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  และจัดทำรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง
 9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 11. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย