• No posts to display.
 • No posts to display.
2นายวนจ
นายวินิจ  ตั้นจัด
หัวหน้างานปกครอง

2นางสาวภทรภร
นางสาวภัทรภร  ละม้ายวรรณ
ผู้ช่วยงาน

1นางศรพร
นางศิริพร  พงศธรวิวัฒน์
ผู้ช่วยงาน
1นางนภาวลย
นางนิภาวัลย์  ธรรมธราธาร
ผู้ช่วยงาน
1นางศราภรณ
นางศิราภรณ์  เวียนไธสง
ผู้ช่วยงาน
วชระ
นายวชิระ  ศรสุรินทร์
ผู้ช่วยงาน
2นางชมนาด
นางชมนาด  รัฐสุมทร
ผู้ช่วยงาน
1นางมยร
นางมยุรี  ศรีจันทร์เวียง
ผู้ช่วยงาน
1นางสาวจนตนา
นางสาวจินตนา  ผาบสิมมา
ผู้ช่วยงาน
2นางสาวณฐจภทร
นางสาวณัฐจภัทร  วัฒนศิลป์
ผู้ช่วยงาน
1นางสาวกฤตชมาพร
นางสาวกฤตชมาพร  ถึงทะเล
ผู้ช่วยงาน

4นางแพรวา
นางแพรวา  รัตนะ
ผู้ช่วยงาน

4นางสาวศรนทร
นางสาวศิรินทร์  อ่อนอาจ
เจ้าหน้าที่
3นางสาวจฑามาส
นางสาวจุฑามาส  แก้วสุข
เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

 1. ปกครองดูแลนักเรียน  นักศึกษา  และ(ู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย  ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา  แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนนักศศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสสถานศึกษา
 3. ปรสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  และ(ุ้ปกครงในการแก้ปัญหาความประพฟติของนักเรียนนักศึกษา
 4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง  เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน  นักศึกษา
 5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแแนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโษนักเรียนนักศึกษา
 6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอนสถานศึกษา  เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทการก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
 7. จัดทำระเบียบนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษกรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย  ข้อบังคับ
 8. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบรอหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษา
 9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 10. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย