• No posts to display.
 • No posts to display.
6นางสาวนลน
นางสาวนลินี  ดมหอม
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
5นางนภทร
นางนภัทร  ปลัดศรีช่วย
ผู้ช่วยงาน
4นางสาวเสมอใจ .jpg
นางสาวเสมอใจ  นวลศรี
ผู้ช่วยงาน
3นางสาวธดา
นางสาวธิดา  พ่อค้า
ผู้ช่วยงาน
3นางสาวจฑามาส
นางสาวจุฑามาส  แก้วสุข
ผู้ช่วยงาน
4นางสาวศรนทร
นางสาวศิรินทร์  อ่อนอาจ
ผู้ช่วยงาน

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
 2. ควบคุมดุแล  ส่งเสริม  การจัดทำ  จัดเก็บ  รวบรวมข้อมูลประวัติ  ข้อมูลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา
 3. ส่งเสริม  ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาและแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
 4. ส่งเสริม  ประสานงาน  ครูที่ปรึกษาให้ความเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรยนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน  
  นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา  การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  การขอเปลี่ยน  ขอเพิ่ม  และขอถอนรายวิชา  
  การขอพักการเรียน  การโอนย้าย การลาออก  การขอผ่อนผัน  หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา  ติดตาม  แนะนำ  
  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน  การคำนวนหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา
 5. ประสานงานกับครู  แผนกวิชา  และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษาและผู้รับการอบรมในสถานศึกษา
 6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา  สรุงผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหาร
  และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเป็นขอฒุลในการใช้เครืองมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา เสนอโครงการ
  และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 8. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

 9. ฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย