• No posts to display.
 • No posts to display.

นางเนติมา  เหลี่ยมดี

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5นางนภทร
นางนภัทร  ปลัดศรีช่วย

ผู้ช่วยงาน
4นางสาวผดงรตน
นางสาวผดุงรัตน์  มีสังเกตุ

ผู้ช่วยงาน
2นางสาวณฐจภทร
นางสาวณัฐจภัทร์  วัฒนศิลป์

ผู้ช่วยงาน
4นางสาวเสมอใจ .jpg
นางสาวเสมอใจ  นวลศรี

ผู้ช่วยงาน
2นายวนจ
นายวินิจ  ตั้นจัด

ผู้ช่วยงาน
4นางแพรวา
นางแพรวา  รัตนะ

ผู้ช่วยงาน
13นางสาวศศธร
นางสาวศศิธร  คำนาค

ผู้ช่วยงาน
10นางสาวศรพร
นางศิริพร  บุญยืน

ผู้ช่วยงาน
10นางสาวศรสภา
นางสาวศรีสุภา  เชื้อไทย

ผู้ช่วยงาน
4นางสาววนดา
นางสาววนิดา  คงชูดี

ผู้ช่วยงาน
4นายรตนชตะ
นายรัตน์ชตะ  อินทรวิศษฏ์

ผู้ช่วยงาน
13นายศภกจ
นายศุภกิจ  ศรีวิชา

ผู้ช่วยงาน
6นางสาววนเพญ
นางสาววันเพ็ญ  พริ้งเพราะ

ผู้ช่วยงาน
3นางสาวนตยา
นางสาวนิตยา  สุทธิมูล

ผู้ช่วยงาน
3นางสาวนกษนภา
นางสาวนิกษ์นิภา  หารบาง

ผู้ช่วยงาน
2นายสมฤทธ
นายสัมฤทธิ์  ดอนหมั่น

ผู้ช่วยงาน
2นางสาวภทรภร
นางสาวภัทรภร  ละม้ายวรรณ

ผู้ช่วยงาน
1นางรตนตกาล
นางรัตน์ติการ  เข็มทอง

เจ้าหน้าที่

 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
 2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
 3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยขน์แก่สถานศึกษา  สังคม  ชุมชน  และกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญของชาติ  ศาศนาและพระมหากษัตริย์
 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นนไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการและตามหลลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษ  ด้านบุคลิกภาพ
  และมนุษย์สัมพันธ์
 5. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
 6. ส่งเสริมการกีฬา  นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
 7. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
 8. ประสานงานและให้ความร่วมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 9. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 11. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย