• No posts to display.
 • No posts to display.
2นางสาวพชราภรณ
นางสาวพัชราภรณื  พุกพอกสิน
หัวหน้างานบริการงานทั่วไป
2
นางชนม์สิตา  อุดมวีรพัฒน์
ผู้ช่วยงาน
นางสาววนวสา
นางสาววันวิสา  ขอชัย
เจ้าหน้าที่

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
 2. จัดทำร่าง  หนังสือราชการ  ประกาศ  คำสั้ง  ตรวจความถูกต้องของเอกสาร  จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร  ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรแลพหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์
  ให้เป็นไปตาม  ระเบียบ  แบบแผนของมางราชการ
 3. สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา  และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 4. เก็บรวบรวมและจัดระบบเอกสาร  หลัดฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในสถานศึกษา  และให้บริการแก่บุคลากร 
  และนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย
 5. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร  นโยบาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั้ง  คำชี้แจง  ประกาศให้แก่บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา
 6. ให้บริการเกียวกัยการรับส่งไปรษณีย์  ธนาณัติ  โทรสารของบุคลากร  นักเรียนนักศึกษา
 7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 8. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย