• No posts to display.
 • No posts to display.
8นางพรจนทร
นางพรจันทร์  เทพรำพึง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
2นางสาวภทรภร
นางสาวภัทรภร  ละม้ายวรรณ
ผู้ช่วยงาน
5นางสาวกญจนลกษณ
นางสาวกัญจน์  คล้ายสุทธิ์
ผู้ช่วยงาน
นางสาวสนนาถ
นางสาวสีนีนาถ  ศัตยารักษ์
ผู้ช่วยงาน
2นางสาวณฐจภทร
นาวสาวณัฐจภัทร์  วัฒนศิลป์
ผู้ช่วยงาน
3นางสาวนกษนภา
นาวสาวนิกษ์นิภา  หารบาง
ผู้ช่วยงาน
6นางสาววนเพญ
นางสาววันเพ็ญ  พริ้งเพราะ
ผู้ช่วยงาน

5นายปณธาร
นาปณิธนา  ทองสุก
เจ้าหน้าที่

นางสาววลวด
นางสาววัลวดี  สร้อยสุวรรณ
เจ้าหน้าที่

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่  บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
 2. รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เช่น  ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย  
  ศูนย์วิทยุสื่อสาร  โทรศัพท์ภายในภานนอกสถานีวิทยุ  และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น
 3. เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของทางราชการ  ประสานงานกับชุมชน  ท้องถิ่น  ส่วนราชการ  สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน  
  และประชาชน  เพื่อประชาสัมพันธ์
 4. ดูแล  บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 6. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย