• No posts to display.
 • No posts to display.
3นางนทรา
นางนิทรา  สร้อยนาก
หัวหน้างานทะเบียน
1นายนพอนนนต
นายนพอนันต์  นรโคตร
ผู้ช่วยงาน
3นางสาวศรวรรณ
นางสาวศิริวรรณ  เนาว์ประโคน
ผู้ช่วยงาน
9นางสาวบษกร
นางสาวบุษกร  คำอ้อ
ผู้ช่วยงาน

นางสาวธัญสุตา  จำปาโพธิ์
เจ้าหน้าที่
นางสาวพมพไล
นางสาวพิมพิไล  ทวีเกิด
เจ้าหน้าที่ 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. จัดหาแบบพิมพ์ต่างๆ  ที่ใช้ในงานทะเบียน
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัคนักเรียน  นักศึกษา และการตรวจหลักฐานต่างๆ
 3. ดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน  นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 4. ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา  ลงทะเบียนภายหลังกำหนดการขอพักการเรียน การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียน  
  นักศึกษาและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
 5. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน  นักศึุกษา
 6. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ การสอบแก้ไตัว การสอบทดแทน การพ้นสภาพเป็นนักเรียน นักศึกษา
  เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการวิทยาลัยทราบ และพิจารณา/หรือผู้เกี่ยวข้องทราบตามควรแต่กรณี
 7. ประสานงานกับงานวัดผลและงานประเมินผล จัดทำรายงานผลการเฉลี่ย (GPA) และตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทล์ (PR) เสนอหน่วยงานเกี่ยวข้อง
 8. รับผลการประเมินผลการเรียนประจำภาค ซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอนุมัติแล้วบันทึกลงในระเบียบการแสดงผลการเรียน
 9. ให้บริการเกี่ยวกับการออกแบบหลักฐานทางการเรียยน เช่น การออกแบบสำเนาแสดงระเบียบแสดงผล การเรียน ใบรับรองการเรียน
  ประกาศนียบัตร และเอกสารอื่นๆๆที้่เกี่ยวข้อง
 10. รับและดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษาที่้เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เช่น การลาออก การพักการเรียน การโอน ย้าย
  การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล วันเดือนเปีดเกิด เป็นต้น
 11. ส่งแบบสำรวจและรายง่านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน รวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาให้หน่ยวงาน
  และผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ
 12. จัดระบบการเก็บเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่นๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ
 13. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
 14. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 15. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 16. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 17. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 18. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย