• No posts to display.
 • No posts to display.
6นายชวภณ
นางชวภณ  กรกบุญพิทักษื
หัวหน้างานอาคารสถานที่
2นางสาวกรกนก
นางสาวกรกนก  แก้วเกิด
ผู้ช่วยงาน
2นางนชาดา
นางณิชาดา  บึ้งชัยภูมิ
ผู้ช่วยงาน
13นายศภกจ
นายศุภกิจ  ศรีวิชา
ผู้ช่วยงาน
4นายรตนชตะ
นายรัตน์ตะ  อินทรวิศิษฏ์
ผู้ช่วยงาน
นายจกรกฤษ
นายจักรกฤษ  จันทมล
เจ้าหน้าที่
นางสาวศรลกษณ
นางสาวศิริลักษณ์  คลายทุข์
เจ้าหน้าที่
1นายวษณ
นายวิษณุ  บุบผาเกษร
เจ้าหน้าที่

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา  ให้เป็นไปตามแผนพัฒนา  สถานศึกษา
 2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ  การใช้และหารขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป  ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 3. ควบคุมดูแล  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  พัฒนาอาคารสถานที่  การอนุรักษ์พลังงานการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
 4. จัดเวรนามดูแลอาคารสาถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย  อัคคีภัยและภัยอื่น 
 5. ให้คำแนะนำ  ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกีบงานในหน้าที่
 6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
 7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 9. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย