• No posts to display.
 • No posts to display.
7นางนภาพร
นางนภาพร  วงค์นาค
หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวสุภาพร  สอโส
ผู้ช่วยงาน
6นางสาวนลน
นางสาวลินี  ดมหอม
ผู้ช่วยงาน

นางศุภนิดา  นพคุณ
ผู้ช่วยงาน
10นางสาวศรสภา
นางสาวศรีสุภา  เชื้อไทย
ผู้ช่วยงาน
6นางลคนา
นางลัคนา  จันทร์ศิริ
ผู้ช่วยงาน
2นางชมนาด
นางชมนาด  รัฐสมุทร
ผู้ช่วยงาน
1นางมยร
นางมยุรี  ศรีจัทร์เวียง
ผู้ช่วยงาน

1นางสาวจนตนา
นางสาวจินตนา  ผาบสิมมา
ผู้ช่วยงาน

4นางแพรวา
นางแพรวา  รัตนะ
ผู้ช่วยงาน

2นางสาวกรกนก
นางสาวกรกนก  แก้วเกิด
ผู้ช่วยงาน

1นางสาวกฤตชมาพร
นางสาวกฤตชมาพร  ถึงทะเล
ผู้ช่วยงาน
6นางสาวนลน
นางสาวนลินี  ดมหอม
ผู้ช่วยงาน
1นางขนษฐา
นางขนิษฐา  นิ่งน้อย
ผู้ช่วยงาน
6นายชวภณ
นายชวภณ  กรกบุญพิทักษ์
ผู้ช่วยงาน
6นางบหงา
นางบุหงา  โสวภาค
ผู้ช่วยงาน
นางสาวศรลกษณ
นางสาวศิริลักษณ์  คลายทุกข์
เจ้าหน้าที่
นายจกรกฤษ
นายจักรกฤษ  จันทมล
เจ้าหน้าที่

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา  การซื้อการจ้าง  การควบคุม  การเก็บรักษา  การเบิกจ่ายพัสดุ
  และการจำหน่ายให้เป็นไปตามระเบียบ
 2. จัดทำทะเบียบที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
 3. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ  การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง  การบำรุงรักษาและการพสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะ
  ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 5. ควบคุมดูแล  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บำรุงรักษาครุ๓ัณฑ์  ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
 6. ให้คำแนะนำ  ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
 7. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
 8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 10. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย