• No posts to display.
 • No posts to display.
4นางรชน
นางรัชนี  อัศวจุฬามณี
หัวหน้างานบุคลากร
3นางสาวนกษนภา
นางสาวนิกษ์นิภา  หารบาง
ผู้ช่วยงาน
นางสาววลวด
นางสาววัลวดี  สร้อยสุวรรณ
เจ้าหน้าที่
5นายปณธาร
นายปณิธาน  ทองสุข
เจ้าหน้าที่

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. แนะนำ  เผยแพร่  และดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริการงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
 2. จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
 3. จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
 4. ควบคุม  จัดทำสถิต  และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราขฃชการ  และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณื  การจัดทำทะเบียบประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
 6. ให้คำแนะนำ  อำนวยความสะดวก  แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  การแก้ไขทะเบียนประวัติ  การขอเปลี่ยนต่ำแหน่งการขอมรและขอเลื่อนวิทยฐานะ  การออกหนังสือรับรอง  การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ 
  เงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของบุคลกรในสถานศึกษา
 7. ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา
 8. การจัดสวัสิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
 9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 11. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย