• No posts to display.
 • No posts to display.
1นางสาวกาญจนภา
นางสาวกาญจนภา  มานิตย์
หัวน้างานวิจัยพัฒนา  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
0นางการณ
นางการุณี  วิบูลชัย
ที่ปรึกษา
2นายพรพทกษ psd
นายพรพิทักษ์  ศรีแก้ว
ผู้ช่วยงาน
3นางรงทพย
นางรุ่งทิพย์  จีนะกาญจน์
ผู้ช่วยงาน
4นางสาววนดา
นางสาววนิดา  คงชูดี
ผู้ช่วยงาน
6นางสาวนภสสร
นางสาวนภัสสร  นิลหุต
เจ้าหน้าที่ 
7นางสาวศนภา
นางสาวศินิภา  ทรัพย์พอก
เจ้าหน้าที่

มีหน้าทีี่และความรับผิดชอบดังตตต่อไปนี้

 1. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกัยการวิจัย  การพัฒนาองค์ความรู้  เทคโนโลยี  นวัตกรรม
  และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา  การประกอบอาชีพ  และประโยชน์โดยรวมของสังคม  ชุมชนและท้องถิ่น
 2. วิเคราะห์  วิจัย  และประเมินผลการใช้หลักสูตร  ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนการใช้เครื่องมือวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ทางการศึกษา  
  ในการจัดการเรียนการสอนการใช้อาคารสถานที่และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรม
  และการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
 3. รวบรวมและแผยแพร่ผลการวิเคราะห์  วิจัย  และการประเมินผลการจัดการเรียน การสอนนวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์  การพัฒนาสถานศึกษา   การบริหาร  และพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 6. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่่ได้รับมอบหมาย
 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย