• No posts to display.
 • No posts to display.

1นายนพอนนนต
นายนพอนันต์  นรโคตร
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

2นายสมฤทธ
นายสัมฤทธิ์  ดอนหมั่น
ผู้ช่วยงาน
3นายพรพทกษ
นายพรพิทักษ์  ศรีแก้ว
ผู้ช่วยงาน
4นายสมฤทธ
นายสัมฤทธิ์  สมเพชร
เจ้าหน้าที่
5นายปณธาร
นายปณิธาน  ทองสุข
เจ้าหน้าที่
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ประมวลผล  จัดเก็บรักษา  จัดทำ  และบริการข้อมูลสารสนเทศ
  เกี่ยวกับนักเรียน  นักศึกษา  สถานประกอบการ  ตลาดแรงงานบุคลากรงบประมาณครุภัณฑ์  อาคารสถานที่  แผนการเรียน
  และข้อมูลทางเศรษกิจ และสังคม  ตามหลักเกณฑ์และวีธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด  
  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสารงานกับแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและประกอบอาชีพ
 3. พัฒนาระบบบเครือข่ายข้อมูลสถานศึกษา  ให้สามารถเชื่อมโยงกันสถานศึกษาอื่น  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  กระทรวงศึกษาธิการ  และหน่วยงานอื่น  รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือขายอินเตอร์เน็ต
 4. กำกับ  ควบคุม  ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
 6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 8. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่่ได้รับมอบหมาย
 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย