• No posts to display.
 • No posts to display.

1นางอรณ
นางอรุณรี  นาคสังข์
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

2นางสาวภทรภร
นางสาวภัทรภร  ละมม้ายวรรรณ
ผูู้ช่วยงาน
3นางสาวกญจนพร 1
นางสาวกัญจนพร  คงวัน
ผู้ช่วยงาน
4นางสาวธนาภรณ
นางสาวธนาภรณ์  เสาธงทอง
เจ้าหน้าที่
5นางสาวอารยา
นางสาวอารียา  แก้วพินึก
เจ้าหน้าที่
 

มีหน้าทีี่และความรับผิดชอบดังตตต่อไปนี้

 1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ  แผนพัฒนาสถานการศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจำปีตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล 
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 2. จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรรียน  นักศึกษา  การยุบ  ขยายและเพิ่มประเภทวิชาสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา 
  เพื่อสอดคล้องกับควาต้องการข้องตลาดแรงงาน  สังคม  ชุมชน และท้องถิ่นตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา
 3. ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและดำเนินการ
  เรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
 4. รวบรวมแผนการใช้เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชาความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของ
  แผนกวิชาและงานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 5. วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ
 6. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงายตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการการใช้เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
  เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
 7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 9. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่่ได้รับมอบหมาย
 10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย