ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วย การลงโทษนักเรียนนักศึกษา
พ.ศ. 2548

   
         
 

          โทษที่จะลงโทษนักเรียนนักศึกษาหรือนักเรียนที่ว่าด้วยการกระทำความผิดมี 5 ลักษณะ

              1. ว่ากล่าวตักเตือน
                  2. ทำกิจกรรม
                  3. ทำทัณฑ์บน
                  4. พักการเรียน
                  5. ให้ออก

           กรมอาชีวศึกษามอบอำนาจให้หัวหน้าสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา เป็นผู้พิจารณาอนุมัติโทษและมอบอำนาจให้หัวหน้าสถานศึกษา
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติสั่งพักการเรียนเกินกว่า 7  วัน  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา  พ.ศ. 2548

 

        เกณฑ์การควบคุมพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา

                  
โทษสถานหนัก  (ให้ออก, ลาออก, คัดชื่อออก)
             
ผู้มีอำนาจเสนอโทษคือ หัวหน้าสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ หัวหน้างานปกครอง โดยคณะกรรมการการปกครอง

            
1. ขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นและของสถานศึกษา
             2.  ซ่องสุม ยุยงให้เกิดความกระด้างกระเดื่อง ก่อความไม่สงบ
             3. พกอาวุธร้ายแรงเข้าสถานศึกษาหรทอมีไว้ครอบครอง เช่น วัตถุระเบิด อาวุธสงคราม ฯลฯ ต้อง    คดีอาญาโดยคำพิพากษาให้ถึงที่สุด
             4. จำหน่ายหรือมียาเสพติดไว้คอบครองหรือเสพ ถูกจับดำเนินคดีโดยคำพิพากษาให้ถึงที่สุด
             5. ขาดเรียนติดต่อกันเกิน 15 วัน โดยไม่ทราบสาเหตุ
             6. ทำให้สถาบันเสื่อมเสียชื่อเสียง
             7. ตั้งครรภ์และอยู่ในสภาพสมรส (นักศึกษาระดับ ปวช.)

 
                    โทษสถานปานกลาง (ทำทัณฑ์บน ,แจ้งผู้ปกครอง ,พักการเรียน)
          
   ผู้ที่มีอำนาจลงโทษคือ คณะกรรมการการปกครอง หัวหน้าแผนกวิชา  หรือหัวหน้างานปกครอง

          1. เล่นการพนันทุกชนิด ทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษา
            2. ดื่มสุราหรือเบียร์ และของมึนเมาทุกชนิดในสถานที่สาธารณะหรือที่เปิดเผย
            3. มีอาการมึนเมาเข้าสถานศึกษาหรือห้องเรียน
            4. ก่อการทะเลาะวิวาท ชกต่อย ทำร้ายร่างกายผู้อื่น อนาจาร
            5. เข้าแหล่งสถานบันเทิงเริงรมย์และบ่อยอบายมุขทุกชนิด
            6. สร้างความเดือนร้อน รำคาญให้เพื่อนบ้านใกล้เคียง
            7. แอบอ้างชื่อสถานศึกษากระทำความผิดและเสียหาย
            8. ต้องคดีอาญา โดยคดีอยู่ในขั้รพนักงานสอบสวนซึ่งคดีนั้นมีมูลความจริงและคำพิพากษาให้รอลงอาญา
            9. ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ
          10. ขัดต่อกฎระเบียบและข้อกำหนดของสถานศึกษา
          11. พกพาอาวุธเข้ามาในสถานศึกษา
          12. ทำลายทรัพย์สินของทางราชการ หรือบุคคลอื่น เช่น พ่นสี ทาสี และขีดเขียนโต๊ะ เก้าอี้ ผนัง กระดานดำ ฯลฯ

 
                   โทษสถานเบา (แจ้งผู้ปกครอง,กล่าวตักเตือน ,บันทึก,ทำกิจกรรม)
            ผู้ที่มีอำนาจเสนอลงโทษคือ คณะกรรมการปกครอง ผู้ช่วยงานปกครอง ครูที่ปรึกษา ครู-อาจารย์ทุกคน

         1. ขาดเรียนติดต่อกันเกิน 7 วัน
           2. แสดงกิริยาวาจาที่ก้าวร้าวไม่สุภาพ
           3. ขัดคำสั่งที่ชอบของครูอาจารย์
           4. มีอุปกรณ์เล่นการพนันในครอบครองและเล่นการพนันในสถานศึกษา
           5. แต่งกายไม่เรียบร้อยในฟอร์มนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอก
           6. สูบบุหรี่
           7. ส่งเสียงดังหรือทำการรบกวนผู้อื่นระหว่างการเรียนการสอน
           8. กระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้โรงอาหารสถานที่บริการ หอประชุม ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ
           9. ทิ้งขยะทำลายระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ
         10. เข้าไปเล่นในสถานที่หวงห้ามของสถานศึกษาโดยไม่รับอนุญาต
         11. ขับขี่รถจักรยานยนต์เร็วหรือมีเสียงดัง หรือบรรทุกเกิน 3 คนขึ้นไป ไม่เคารพกฎจราจร
         12. จอดรถในสถานที่ต้องห้ามจอดภายในวิทยาลัยและสถานที่สาธารณะ

หมายเหต  ความผิดอื่น ๆ นอกเหนือจากระเบียบข้างต้นให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหัวหน้า สถานศึกษาและคณะกรรมการงานปกครอง